W CZYM MOŻEMY CI POMÓC?Zakres Usług

KREDYTY FRANKOWEW naszej Kancelarii rozumiemy doskonale specyfikę kredytów frankowych i ich negatywnych następstw dla osób, które zdecydowały się na ich zaciągnięcie.

Reprezentujemy “frankowiczów” od 2018. Opracowaliśmy autorski wzór powództwa uwzględniającego nie tylko orzecznictwo sądów krajowych, ale i judykaty Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz stanowiska wyrażane przez podmioty takie jak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta i Komisja Europejska.

Skuteczność naszej argumentacji znajduje potwierdzenie w wyrokach sądowych: rekomendujemy klientom dochodzenie ustalenia nieważności umowy. Wysoka jakość merytoryczna naszych pism procesowych, skuteczność w reprezentowaniu klienta na sali sądowej połączona z indywidualnym podejściem do każdej sprawy, oraz pomoc we wszystkich kwestiach związanych z postepowaniem, dają gwarancję satysfakcji i zadowolenia osób korzystających z naszych usług w tym zakresie.

SPRAWY RODZINNESprawy z zakresu prawa rodzinnego zazwyczaj stanowią trudne, a nierzadko bolesne doświadczenie dla uczestników sporu sądowego.

Rozumiemy to i zapewniamy wszelkie możliwe wsparcie i troskę naszym klientom. Nasze indywidualne podejście ma przede wszystkim na celu sprawienie, by klient wiedział, iż w tym trudnym życiowym momencie nie jest zdany wyłącznie na siebie. Zapraszamy do współpracy w całym spektrum spraw rodzinnych.

Prowadzimy sprawy:

  • o rozwód;
  • o ustalenie opieki nad dziećmi i uregulowanie kontaktów z dzieckiem;
  • podział majątku wspólnego byłych małżonków po rozwodzie;
  • podział majątku wspólnego po ustaniu konkubinatu, także osób tej samej płci;
  • o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku;

OCHRONA DÓBR OSOBISTYCHW naszej kancelarii oferujemy doradztwo w zakresie wszelkich kwestii związanych z ochroną dóbr osobistych, zarówno osób fizycznych, jak i prawnych.

Z powodzeniem reprezentujemy naszych klientów w sądzie i w negocjacjach przedsądowych. Nasza znajomość przepisów prawa, orzecznictwa sądów powszechnych i doktryny, a także doświadczenie zawodowe, pozwalają na skuteczne występowanie i obronę interesów osób, które zdecydowały się skorzystać z naszych usług.

WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEW zakresie działania naszej kancelarii oferujemy fachową pomoc w problemach związanych z własnością lokali i funkcjonowaniem wspólnot mieszkaniowych.

Pomoc ta obejmuje nie tylko bieżące funkcjonowanie wspólnoty (przygotowywanie projektów uchwał, korespondencja z organami wspólnoty i podmiotami zarządzającymi wspólnotą), ale także występowanie w sporach sądowych takich jak zaskarżanie uchwał wspólnoty czy ustanawianie zarządu przymusowego.

SPRAWY KARNEDziedziną, w której posiadamy szczególnie doświadczenie, jest prawo karne. Reprezentujemy zarówno podejrzanych i oskarżonych na wszystkich etapach prowadzonego postępowania, jak i pokrzywdzonych,

ze szczególnym uwzględnieniem ofiar przemocy domowej, przestępstw przeciwko rodzinie i wolności seksualnej. Oferujemy nie tylko wiedzę i doświadczenie, ale także empatię, wrażliwość i emocjonalne wsparcie okazywane naszym klientom, pozwalające na sprostanie trudnemu doświadczeniu w postaci udziału w postępowaniu karnym.

PRAWO ANTYDYSKRYMINACYJNEW ramach naszej działalności zawodowej współpracujemy na stałe ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób LGBT Tolerado, które reprezentujemy m.in. w postepowaniach dotyczących homofobicznej mowy nienawiści.

Prowadzimy sprawy zlecone nam przez osoby nieheteronormatywne z zakresu rozmaitych dziedzin prawa, których cechą wspólną jest specyficzna sytuacja prawna osób nieheteronormatywnych w Polsce i związane z tym problemy ochrony ich praw. Nasza kancelaria to miejsce przyjazne dla wszystkich stykających się z przejawami dyskryminacji i złego traktowania z uwagi na płeć, orientację seksualną, narodowość i inne czynniki. Reprezentujemy naszych dyskryminowanych klientów nie tylko przed organami administracji publicznej i sądami powszechnymi, lecz także przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

PRAWO EUROPEJSKIEPrawo Unii Europejskiej odgrywa coraz większą rolę w codziennej praktyce prawniczej. Wiele problemów prawnych znajduje swe rozstrzygnięcie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Sądy te stają się sądami ostatniej nadziej dla wielu osób rozczarowanych działalnością polskiego sądownictwa, jak to miało miejsce, na przykład, w przypadku rozwiązania kwestii kredytów frankowych. Z racji doświadczeń zawodowych jesteśmy w stanie nie tylko w sprawny i efektywny sposób wykorzystywać dorobek orzeczniczy trybunałów europejskich w interesie naszych klientów, ale także inicjować postępowania przed takimi trybunałami i skutecznie w nich występować.

https://www.mecenaswarecka.pl/wp-content/uploads/2021/03/logo-white-v3.png

Warecka Kochanowski s.c. Kancelaria Adwokacka

ul. Dyrekcyjna 6 lok. 306, 80-852 Gdańsk
+ 48 604 110 688
kancelaria@mecenaswarecka.pl

Follow us:

DANE

Katarzyna
tel. 604-110-688
GDA/Adw/3403

Marcin
tel. 733-272-252
GDA/Adw/3557

Nr konta: 38 1160 2202 0000 0004 8040 5715

Copyright ©
Warecka Kochanowski s.c. Kancelaria Adwokacka

Portrait photos by: Olimpia Goździewicz

Web Design by: Pixel Hustler